Hoe groen is elektrisch rijden?

Elektrische auto en milieu

De elektrische auto heeft een supergroen imago. Maar is elektrisch rijden nou écht wel zo schoon?

Elektrische auto produceert minder kooldioxide (CO2)

Windmolens

Auto's zijn de afgelopen jaren steeds schoner geworden, dankzij uitvindingen als de katalysator en het roetfilter. Maar ook de allerschoonste auto produceert nog altijd kooldioxide (CO2) want dat gas komt nu eenmaal altijd vrij bij het verbrandingsproces. CO2 is op zichzelf niet giftig, maar draagt wel bij aan het broeikaseffect, en daarmee aan de opwarming van het klimaat.

Een volledig elektrische auto produceert zelf geen CO2. Toch is hij niet per definitie klimaatneutraal. Dat hangt helemaal af van de manier waarop de elektrische energie waar hij op rijdt is opgewekt. Wind- of zonne-energie is bijvoorbeeld veel groener dan elektriciteit uit een ouderwetse kolencentrale.

Om de CO2 productie van elektrische en 'gewone' auto's realistisch met elkaar te vergelijken moet je dan ook de hele energieketen erbij betrekken. Zoals dat in het jargon heet: from well to wheel (van bron tot wiel). TNO heeft dat gedaan en daarbij ook alvast naar de toekomstige ontwikkelingen gekeken. Volgens dit instituut zal een gemiddelde elektrische auto in 2020 van bron tot wiel ongeveer 35% minder CO2 produceren dan een gemiddelde auto met verbrandingsmotor. En zelfs als de elektriciteit volledig in kolencentrales wordt opgewekt zal een elektrische auto nog altijd 22% minder CO2 produceren, aldus berekent TNO.

Binnensteden schoner door elektrische auto

Elektrische smart in Amsterdam

Naast de risico's voor het klimaat door CO2 speelt er nog een ander milieuprobleem: vervuiling door fijnstof (roet) en stikstofoxiden. De komende jaren worden de Europese eisen voor de uitstoot van deze stoffen strenger. Elektrische auto's produceren geen fijnstof en stikstofoxiden. Nederland als geheel zal ook zonder grootschalige introductie van elektrische auto's de strengere Europese normen wel kunnen halen. Er komen immers steeds meer conventionele auto's die aan de strengste milieueisen voldoen.

Op lokaal niveau, zoals in binnensteden en langs drukke wegen, kunnen elektrische auto's echter wel degelijk bijdragen aan een schoner milieu. Een niet onbelangrijk voordeel van elektrische auto's is verder dat ze stiller zijn dan auto's met een verbrandingsmotor. Ze dragen dus bij aan het terugdringen van de geluidshinder.

En het afvalprobleem?

Auto's worden steeds beter gerecycled. In milieuvriendelijke demontagebedrijven worden ze uit elkaar gehaald. Veel onderdelen en materialen kunnen dan opnieuw worden gebruikt. Wat dit betreft verschillen elektrische auto's niet wezenlijk van normale auto's. Behalve dan de veel grotere batterij. Maar ook die komt niet op de vuilnisbelt terecht, maar kan worden hergebruikt bijvoorbeeld voor de opslag van door windenergie opgewekte stroom.

Hoe veilig is elektrisch rijden?