ANWB: Blijvend grote rol voor automobiliteit

De ANWB onderstreept het grote belang van de auto om Nederland nu en in de toekomst bereikbaar te houden. Het belang om te blijven investeren in verkeersveiligheid, bereikbaarheid en verduurzaming blijft daarmee onverminderd groot. Dat schrijft de ANWB in reactie op het rapport Toekomstperspectief Automobiliteit 2040 van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Hoewel de negatieve effecten op milieu, leefbaarheid en verkeersveiligheid de komende jaren door een toename van elektrische voertuigen en het gebruik van slimme hulpsystemen (ADAS) zeer sterk worden teruggebracht zien we ook dat de capaciteit op de weg op sommige plekken zijn grenzen heeft bereikt. Dit speelt met name in de grote(re) steden.

Inzetten op flexibiliteit en keuzevrijheid

De ANWB pleit er dan ook voor om te werken aan een toekomstbestendig mobiliteitssysteem dat gebaseerd is op flexibiliteit en keuzevrijheid voor de (auto)mobilist. Hiervoor heeft de ANWB, samen met de 25 grootste Nederlandse vervoerspartijen in het Deltaplan van de Mobiliteitsalliantie concrete voorstellen gedaan. Om de ambities van nul verkeersdoden, nul files en nul uitstoot in 2050 te kunnen behalen is volgens de ANWB jaarlijks 3 miljard euro extra nodig. 

Met elkaar in gesprek

Om de toenemende automobiliteit de komende jaren veilig, duurzaam en betrouwbaar te kunnen faciliteren, investeert het ministerie de komende jaren sterk in de verkeersveiligheid, het oplossen van knelpunten en in het in stand houden van de autowegen. Met maatregelen als het stimuleren van thuiswerken en het gebruik van fiets en openbaar vervoer wil het ministerie de bereikbaarheid van Nederland ook in de toekomst garanderen.

De ANWB streeft naar een veilig, schoon en vlot mobiliteitssysteem voor iedereen en maakt graag gebruik van de uitnodiging van de minister om met haar in gesprek te gaan hoe we dit met elkaar kunnen bereiken.