Regeerakkoord: vanaf 2030 alleen nog nieuwe elektrische auto's

Uit het nieuwe regeerakkoord blijkt dat de Nederlandse overheid zich niet alleen hard maakt voor elektrische-, maar ook voor zelfrijdende auto's. Bovendien komt verkeersveiligheid hoger op de nationale agenda te staan.

Als het aan de nieuwe regering ligt, worden er vanaf 2030 alleen nog elektrische auto's nieuw verkocht. Om dat doel te realiseren, wordt de fiscale stimulering van dergelijke personenwagens 'in lijn gebracht met deze ambitie'. Net als in Duitsland zal er één systeem met eenduidige categorieën en borden voor milieuzones worden ingevoerd, zodat automobilisten in elke gemeente de regels snappen.

2 miljard extra

Er staan meer zaken in het regeerakkoord die voor automobilisten interessant zijn. Zo stelt het kabinet in totaal 2 miljard euro beschikbaar om in de komende drie jaar verkeersknooppunten aan te pakken. Specifiek gaat het om de A4, A7 en A15 in de Randstad en de verkeersaders van- en naar het zuiden, oosten en noorden (A1, A2, A12, A28 en A58). Verder wordt de aansluiting tussen het hoofdwegennet en het onderliggend wegennet verbeterd en worden spitsstroken vaker opengesteld, als dat milieutechnisch en verkeersveilig kan.

Daarnaast wil het kabinet samen met (branche)organisaties, provincies, gemeenten en handhavende instanties het manifest ‘Verkeersveiligheid: een nationale prioriteit’ realiseren. De ANWB is hier zeer verheugd over. Het kabinet zet in op beïnvloeding van verkeersgedrag en slimme handhaving. De registratie van de oorzaken van verkeersongelukken wordt verbeterd. Notoire verkeersovertreders worden harder aangepakt. Het boetesysteem wordt gewijzigd, zodat voor overtredingen met veel gevaarzetting of herhaalde overtredingen de boetes worden verhoogd en de boetes voor kleine overtredingen kunnen worden verlaagd. En daar waar verlichting op de snelwegen bijdraagt aan verhoging van de verkeersveiligheid gaat deze ’s avonds en ’s nachts weer aan.

Vrij baan voor de zelfrijdende auto

Bij ontwerp, aanleg en onderhoud van infrastructuur wordt rekening gehouden met zelfrijdende voertuigen en benodigde systemen in of langs de weg. Om ieders privacy te waarborgen komen er spelregels voor de eigendom en het gebruik van reisdata. Samen met de Mobiliteitsalliantie, waarbij de ANWB is aangesloten, wil het kabinet proeven doen met alternatieve vormen van vervoer en betaling, zonder dat dit leidt tot een systeem van rekeningrijden. Dit voorjaar heeft deze alliantie gepleit voor zulke proeven.

Lees meer over elektrisch rijden

Lees meer over de zelfrijdende auto