Algemene Voorwaarden ANWB Connected

Deze voorwaarden zijn van toepassing op ANWB Connected met ingang van 3 juni 2019

Artikel 1                Definities

In de Voorwaarden ANWB Connected zullen de navolgende, met een hoofdletter aangeduide definities, de hierbij vermelde betekenis hebben:

1.1.         Voorwaarden ANWB Connected : deze Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op ANWB Connected . Deze kunnen tevens worden geraadpleegd via de website: www.anwb.nl/connected.

1.2.         ANWB: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ANWB B.V. statutair gevestigd en kantoorhoudende te (2596 EC) Den Haag aan de Wassenaarseweg 220.

1.3.         App: het programma waarmee Klant via de Smartphone toegang heeft tot de ANWB Connected  en waarmee Klant de Data van zijn/haar Voertuig kan inzien.

1.4.         Bestuurder: een ieder die gerechtigd is tot het besturen van een Voertuig, tenminste de leeftijd van 17 jaar heeft bereikt én in het bezit is van een geldig Nederlands rijbewijs voor het besturen van een personenauto.

1.5.         ANWB Connected : De diensten die uitsluitend in combinatie met de geleverde Connector geleverd kunnen worden. Deze diensten omvatten onder meer (maar niet uitsluitend):

a)      inzicht in de vastgelegde routes;
b)      laatst bekende locatie van het voertuig;
c)      inzicht in de vastgelegde diagnostische storingscodes van het voertuig;
d)      inzicht in de accustatus;
e)      inzicht in het rijgedrag gedurende afgelegde ritten.

1.6          Connector: de door ANWB verstrekte OBD-dongel die in staat is om data uit de On Board Diagnostics (OBD) poort van een voertuig te lezen en die via een mobiele internetverbinding te versturen.

1.7.         de Klant: de natuurlijke persoon die de onderhavige overeenkomst betreffende ANWB Connected  is aangegaan.

1.8.         Data: alle (voertuig-)informatie die verzameld wordt door de Connector, welke zijn:

a)      voertuig (technische) gegevens;
b)      locatiegegevens (van het Voertuig);
c)      gegevens over rijgedrag en ritregistraties;
d)      gegevens over geconstateerde storingen.

1.9.         Platform: het telematica Platform dat de data uit de Connector vertaalt naar relevante content voor de dienstverlening. Intelematics Europe Limited is de leverancier van dit Platform (hierna Leverancier Platform) en is een ANWB gelieerde vennootschap gevestigd te Londen in Groot Brittannië.

1.10.       MijnANWB Account: de middels een gebruikersnaam en wachtwoord toegankelijke, persoonlijke ANWB informatie

1.11.       Netwerk: de infrastructuur waarover mobiele telecommunicatie van de Connector plaatsvindt.

1.12.       Overeenkomst: de overeenkomst tussen ANWB en de Klant met betrekking tot de ANWB Connected , inclusief de bijbehorende Voorwaarden ANWB Connected .

1.13.       SIM-kaart: de simkaart (Subscriber Identity Module)  die door plaatsing in de Connector de mogelijkheid biedt via het Netwerk gebruik te maken van de Connector en ANWB Connected .

1.14.       Smartphone: een mobiel apparaat met een internetverbinding waarop de App kan worden geïnstalleerd.

1.15.       Voertuig: een (personen)auto waarin de Connector wordt geplaatst en die voor de besturing ervan tenminste rijbewijs categorie B vereist.

 

Artikel 2                De Klant

2.1.         De Klant is verantwoordelijk voor het gebruik van de Connector, ongeacht wie ervan gebruik maakt en ongeacht of de gebruiker toestemming heeft van de Klant.

2.2.         De Klant zal de Connector en/of de SIM-kaart niet zodanig (laten) gebruiken dat:

a)      sprake is van kunstgrepen waardoor de Klant of een derde financieel voordeel behaalt, en/of
b)      er in strijd wordt gehandeld met het doel waarvoor het is verstrekt door ANWB,
c)      er aan ANWB en/of derden schade wordt toegebracht, en/of
d)      de integriteit van het Netwerk in gevaar wordt gebracht.

2.3.         De Klant brengt ANWB zo spoedig mogelijk op de hoogte indien er belangrijke wijzigingen plaatsvinden die van invloed kunnen zijn op de Overeenkomst en de daarmee samenhangende diensten. Hieronder valt in ieder geval:

a)      wijziging van contact- of bankgegevens;
b)      verkoop, definitieve overdracht, onbevoegd gebruik, diefstal en of verlies van het Voertuig waarin  de Connector is ingebouwd danwel onbevoegd gebruik, diefstal of verlies van de Connector zelf;
c)      onbevoegd gebruik van het Voertuig waarin de Connector is geplaatst door een derde;
d)      gebruik van de Connector in een ander Voertuig dan het Voertuig dat bij aanmelding voor de dienst is opgegeven. Dit geldt ook wanneer de Connector tijdelijk in een ander Voertuig wordt geplaatst.

2.4.         De Klant zal andere Bestuurders van zijn/haar Voertuig op de hoogte stellen van de Voorwaarden ANWB Connected  zoals vastgelegd in onderhavige Overeenkomst en hen wijzen op de aanwezigheid van de Connector.

2.5.         De Klant is, na het voldoen van de (koop)prijs, eigenaar van de Connector. De Connector is niet verzekerd door de ANWB. Dit betekent dat in geval van verlies of diefstal van de Connector, de Klant zelf een nieuwe Connector dient aan te schaffen via de ANWB. De Overeenkomst ANWB Connected  loopt in dat geval door volgens de voorwaarden en tot het moment dat deze rechtsgeldig is beëindigd door de Klant.

 

Artikel 3                De Connector en uw Voertuig

3.1.         De Klant bevestigt door het instemmen met deze Voorwaarden dat hij/zij, voorafgaand aan de aanschaf van ANWB Connected Service, is nagegaan of zijn/haar Voertuig geschikt is voor gebruik van de Connector en of zijn/haar Smartphone geschikt is voor gebruik van de App. Om na te gaan of het Voertuig geschikt is voor het gebruik van de Connector, dient de website www.anwb.nl/connected te worden geraadpleegd. Hier staat ook vermeld welk type Smartphone vereist is. De verplichting tot nagaan of het Voertuig en de Smartphone geschikt zijn, geldt ook indien het Voertuig en/of de gebruikte Smartphone wijzigt.

3.2          De Klant is te allen tijde verplicht de instructie voor installatie en gebruik van de Connector, welke bij aanschaf beschikbaar wordt gesteld zorgvuldig door te lezen en is verplicht daar strikt navolging aan te geven, bij gebreke waarvan de ANWB niet in kan staan voor de goede en veilige werking van de Connector en de ANWB Connected .

3.3.         Indien uit de door ANWB schriftelijk of digitaal verstrekte informatie volgt dat de Connector in een bepaalde omstandigheid zou moeten werken en desondanks blijkt dat het niet mogelijk is om de Connector op de voorgeschreven wijze te installeren en te gebruiken, dient de Klant ANWB hiervan binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de Connector per e-mail op de hoogte te stellen (emailadres: appsupport@anwb.nl).

3.4.         Omdat de met de Overeenkomst samenhangende diensten van persoonlijke aard zijn dient de Klant bij verkoop van het Voertuig  erop toe te zien dat de Connector uit het Voertuig wordt verwijderd.

 

Artikel 4                Telefonie en data

4.1.         Onderdeel van ANWB Connected  is de Connector met daarin een SIM-kaart. Voor het goed functioneren van de Connector is het belangrijk dat de SIM-kaart niet wordt verwijderd. De SIM-kaart zal de Data doorzenden naar het Platform.

4.2.         De SIM-kaart is uitsluitend bedoeld om de Connector te kunnen gebruiken. Enig ander gebruik van de SIM-kaart dan in combinatie met de Connector en ten behoeve van het verzenden van de Data in relatie tot ANWB Connected, is niet toegestaan.

 

Artikel 5                Prijs, betaling en niet-nakoming

5.1          Vanaf de datum waarop de Overeenkomst tot stand is gebracht, is de Klant aan ANWB een jaarlijkse vergoeding verschuldigd. De vergoedingen gelden volgens de tarieven die daarvoor zijn vastgesteld en bekend gemaakt en worden jaarlijks in rekening gebracht. De bedragen zijn inclusief  BTW.

5.2          Volledige betaling van de afgegeven prijzen door ANWB zal worden gedaan in EUR (tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen) en binnen de termijn zoals overeengekomen. Alle betalingen die worden gedaan door de Klant moeten worden uitgevoerd zonder verrekening, korting en/of opschorting van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

5.3          Als de Klant zijn betalingsverplichtingen niet (geheel) nakomt of de Klant ten onrechte een afgeschreven bedrag laat terugboeken, is de Klant zonder verdere ingebrekestelling in verzuim en zijn alle contractuele vorderingen voor en schulden van de Klant tegenover ANWB onmiddellijk opeisbaar.

5.4          Vanaf de datum waarop de Klant in verzuim is, is de Klant tevens administratie- en (buitengerechtelijke) incassokosten verschuldigd ter grootte van de staffel incassokosten conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit, dan wel 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 40,00. Vanaf de vervaldatum van de rekening kan ANWB de Klant de wettelijke rente in rekening brengen.

5.5          ANWB mag (de werking van) de Connector buiten gebruik stellen, de te leveren dienst geheel of gedeeltelijk opschorten en/of de Overeenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of mededeling als de Klant:

a.             niet tijdig voldoet aan zijn betalingsverplichting(en);
b.            zijn verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst niet nakomt of zich niet houdt aan de eisen die aan een redelijk gebruik gesteld kunnen worden;
c.             bij of na het sluiten van de Overeenkomst verkeerde of onvolledige informatie aan ANWB heeft verstrekt die van invloed zijn op de Overeenkomst;
d.            in staat faillissement, (voorlopige) surséance van betaling, schuldsanering of onder curatelestelling komt te verkeren.

5.6          Bij tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst blijft Klant de kosten van de nog resterende   minimumduur van de Overeenkomst verschuldigd.

 

Artikel 6                 Fair Use-beleid

6.1          Indien de Klant op een oneigenlijke en/of buitensporige manier gebruik maakt van de ANWB Connected  en wij van mening zijn dat dit de ANWB Connected  negatief beïnvloedt, zal de ANWB de Klant over dit gebruik informeren en de Klant verzoeken dit gebruik aan te passen of   te beperken. Indien de Klant doorgaat met het oneigenlijke gebruik van de ANWB Connected, behoudt ANWB zich het recht voor (een deel van) de ANWB Connected  per direct op te schorten of de overeenkomst met de Klant te beëindigen.

6.2          Als er sprake is van misbruik van de SIM-kaart of Connector, mag ANWB de aansluiting daarvan zonder voorafgaande waarschuwing stopzetten.

 

Artikel 7                Begin, duur en beëindiging van de overeenkomst

7.1          De Overeenkomst vangt aan op het moment van aanschaf/totstandkoming van de Overeenkomst.

                De Overeenkomst heeft een minimumduur van twaalf maanden. Na afloop van deze eerste twaalf maanden wordt de Overeenkomst stilzwijgend voor onbepaalde tijd verlengd, tenzij de Klant heeft opgezegd, waarbij hij/zij de opzegtermijn in artikel 7.2 in acht heeft genomen.

7.2.         De Klant kan de Overeenkomst schriftelijk en telefonisch opzeggen met een opzegtermijn van één (1) maand. Beëindiging tijdens de minimumduur is niet mogelijk tenzij in de wet, deze Overeenkomst of anderszins door ANWB uitdrukkelijk anders wordt bepaald.

7.3.         Als de Klant niet voldoet aan wat er in de Overeenkomst is bepaald of als anderszins van ANWB redelijkerwijze niet verwacht kan worden de overeenkomst te handhaven, dan kan ANWB de   Overeenkomst schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van één (1) maand of eerder indien dat naar omstandigheden redelijk is waarbij Klant de kosten voor de periode vanaf de beëindigingdatum tot het einde van de minimale- of dan lopende periode aan ANWB verschuldigd is.

7.4.         Als de Klant een Overeenkomst op afstand tot het verrichten van diensten met ANWB sluit of als de Klant een koop op afstand met ANWB sluit (bijvoorbeeld via de website van ANWB), heeft de Klant het recht de Overeenkomst te ontbinden binnen veertien kalenderdagen na totstandkoming daarvan dan wel    na ontvangst. Dit ontbindingsrecht geldt niet als de Klant handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In geval van ontbinding op de in dit artikel genoemde grond moet de Connector onbeschadigd, met alle toebehoren en in de originele verpakking naar ANWB worden teruggestuurd.

7.5.         Na beëindiging van de overeenkomst wordt geen Data meer verzonden vanuit de Connector en wordt     de SIM kaart in de Connector geblokkeerd. Indien de Klant binnen twee maanden na beëindiging van de overeenkomst besluit opnieuw van ANWB Connected  gebruik te willen maken, kan de SIM-kaart nog worden gedeblokkeerd. Twee maanden na beëindiging van de Overeenkomst is dat niet meer mogelijk en zal de Klant definitief geen toegang meer kunnen krijgen/herstellen tot de Data van de ANWB Connected .

 

Artikel 8                Privacy

8.1.         De middels de Connector te ontvangen gegevens van de Klant worden zorgvuldig behandeld. ANWB houdt zich in dat verband aan de eisen die de wet (thans Algemene Verordening Gegevensbescherming) stelt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is ANWB B.V., Wassenaarseweg 220, 2596 EC Den Haag.

8.2          Ten aanzien van ANWB Connected  verwerkt ANWB de Data die gegeneerd wordt door de Connector als ook naam, adres, woonplaats, emailadres, telefoonnummer en kenteken van de Klant teneinde de overeengekomen ANWB Connected  te kunnen leveren.

8.3          ANWB zal conform artikel 6 sub f AVG ter behartiging van haar gerechtvaardigde belang de in het vorige lid genoemde (Persoons) gegevens ook kunnen gebruiken ten behoeve van:

                a)            Het aanbieden van mobiliteitsdiensten aan de Klant;
                b)            Het doorsturen van deze gegevens aan de Alarmcentrale van de ANWB ten behoeve van (mogelijke) hulpverlening, indien de Klant een lidmaatschap Wegenwacht heeft;
                c)            Het verbeteren en verder ontwikkelen van de ANWB Connected  alsmede andere diensten die voor de leden van ANWB en de klant relevant kunnen zijn;
                d)            Analyse doeleinden of voor het doen van onderzoek, om ANWB te helpen met het verbeteren van de ANWB Connected  en voor het ontwikkelen van huidige en toekomstige functionaliteiten.

8.4          De in  artikel 8.2 genoemde verwerkingen zullen twee maanden na het beëindigen van de Overeenkomst geanonimiseerd  worden, door deze los te koppelen van de identificerende elementen.

8.5          Betrokken partijen bij ANWB Connected :

  • ANWB: De ANWB verwerkt de gegevens genoemd in artikel 8.2.
  • Leverancier van de Connector: deze partij levert de Connector en ontvangt geen persoonsgegevens van de Klant.
  • Logistiek partner: deze partij draagt in opdracht van ANWB zorg voor het verzenden van de Connector aan de Klant. Zij verkrijgt in dat verband naam en adres van de Klant.

In specifieke gevallen, wanneer er onverhoopt iets mis mocht gaan met het IT-systeem van deze partij, kan ten behoeve van het leveren van support ook vanuit een drietal supportcentra van  de Logistiek partner in Azië en de  Verenigde staten toegang worden verkregen tot (slechts) de NAW-gegevens van de Klant.

  • Provider van de SIM-kaart in de Connector: deze partij zorgt ervoor dat versleutelde Data via de SIM-kaart uit de Connector naar Leverancier Platform worden verstuurd.
  • Leverancier Platform: zij ontvangt de gegevens van de Connector en verwerkt en retourneert deze gegevens aan ANWB op een wijze dat de ANWB deze gegevens kan tonen op de Smartphone van de Klant. De Leverancier Platform ontvangt niet de naam, adres, woonplaats van de Klant maar alleen de gegevens omtrent het Voertuig en het gebruik daarvan. De Leverancier Platform kan hierop (in opdracht van ANWB) analyses en rapportages uitvoeren.  

8.6          Alleen en uitsluitend voor de Klanten die gebruik maken van ANWB Connected in samenwerking met Kwik Fit Nederland B.V.  (‘ ANWB Connected Kwik Fit deal’) geldt dat ANWB alle persoonsgegevens die zij van de Klant verwerkt, zoals omschreven in deze voorwaarden en het privacy statement, verstrekt aan Kwik Fit Nederland B.V.. Kwik Fit Nederland B.V. gebruikt deze persoonsgegevens om de Klant te benaderen voor het doen van aanbiedingen op maat met betrekking tot onderhoud en service ten behoeve van het voertuig van de Klant. Deze verwerking is noodzakelijk in het kader van het uitvoeren van de overeenkomst tussen de Klant en ANWB.

8.7          Alleen en uitsluitend voor de Klanten die gebruik maken van ANWB Connected in samenwerking met Peugeot Nederland N.V. of Citroën Nederland B.V. (‘ANWB Connected Peugeot/Citroën deal’) geldt dat ANWB verschillende persoonsgegevens die zij van de Klant verwerkt, te weten:  voertuig (technische) gegevens, gegevens over geconstateerde storingen, naam, telefoonnummer en emailadres, verstrekt aan Peugeot Nederland N.V. of Citroën Nederland B.V.. De gegevens worden derhalve alleen verstrekt aan het betreffende merk waar de Klant de ANWB Connected aanbieding heeft afgenomen. Peugeot Nederland N.V. of Citroën Nederland B.V. gebruikt deze persoonsgegevens om de Klant te benaderen voor het doen van aanbiedingen op maat met betrekking tot onderhoud en service ten behoeve van de Peugeot of Citroën van de Klant. Deze verwerking is noodzakelijk in het kader van het uitvoeren van de overeenkomst tussen de Klant en ANWB. ANWB zal Peugeot Nederland N.V. of Citroën Nederland B.V. vragen data te delen met betrekking tot voorgenoemd onderhoud en service.

8.8          De ANWB en haar verwerkers bewaren de persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

8.9          De Klant mag zijn persoonsgegevens inzien, corrigeren, bezwaar maken tegen verwerking ervan en laten verwijderen. Hiervoor kan een verzoek worden gedaan via het volgende emailadres: appsupport@anwb.nl

                 

Artikel 9                Aansprakelijkheid

9.1.         ANWB is jegens de Klant uitsluitend aansprakelijk voor schade die het gevolg is van gebruik van de Connector voor zover de Connector op juiste/voorgeschreven wijze is gebruikt én voor zover de schade het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare   tekortkoming(en) door ANWB.

9.2.         Met inachtneming van dit artikel is ANWB in geen enkel geval, hetzij in contract, ten aanzien van  onrechtmatige  daad                  (inclusief  in  elk  geval  nalatigheid),  onjuiste  voorstelling  van  zaken  (anders  dan  bedrieglijke  voorstelling),  niet-nakoming  van  een  wettelijke  verplichting  of  anderszins  vanwege  de Overeenkomst, aansprakelijk voor enige winstderving, verlies van verwachte besparingen, inkomsten, zaken, verlies of corruptie van gegevens, exploitatieverlies, verlies van goodwill, verliezen door vertraging of elke indirecte of gevolgschade van wat voor aard dan ook.

9.3.         ANWB is eveneens niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt wordt door:

a)            handelingen van een derde(n);
b)            het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van bepaalde (ict)diensten die samenhangen met de Connector;
c)            verkeersovertredingen begaan door de Klant of Bestuurder;
d)            installatie van de Connector op een wijze die in strijd is met de instructie;
 e)            installatie van de Connector, bij aanschaf maar tevens gedurende de looptijd van de Overeenkomst, in een ander voertuig dan welke als geschikt is aangemerkt door ANWB Connected  (zie artikel 3.1);
f)             het aanpassen of wijzigen van de Connector door de Klant of een derde partij;
 g)            misbruik, verwaarlozing, normale slijtage of andere oneigenlijke toepassing, gebruik, installatie of werking van de Connector.
9.4.         Eventuele schade die het gevolg is  van het gebruik van de Connector of van een tekortkoming van ANWB moet zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen twaalf maanden na het ontstaan ervan schriftelijk   bij ANWB zijn gemeld. Als de schade niet binnen die termijn is gemeld, kan er geen vergoeding   plaatsvinden, tenzij de Klant aannemelijk maakt dat hij/zij de schade niet eerder heeft kúnnen melden.

9.5.         Indien er sprake is van schade waarvoor de ANWB aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat in dat geval uit hoofde van de door ANWB afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald vermeerderd met het eigen risico dat ANWB in verband met die verzekering draagt.

9.6.         In geval van (vaststellen van) schade kan ANWB besluiten een expertise te laten verrichten door ANWB Technisch Expertise Centrum en/of een ander expertise bedrijf, naar keuze van ANWB.

9.7.         De beperkingen in dit artikel gelden niet als ANWB (i) door eigen handelen of nalaten met opzet of door roekeloos gedrag schade heeft veroorzaakt en als ANWB had kunnen weten dat de schade  door dat gedrag zou ontstaan of (ii) bij letsel of overlijden van een persoon, veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming(en) door ANWB.

9.8          De Klant vrijwaart ANWB en de aan haar gelieerde bedrijven tegen verlies, schadevergoedingen,  boetes,  kosten  en  uitgaven  (inclusief  juridische  kosten) die  voortvloeien uit of die verband houden met eisen van derden ingeval van gebruik van de Connector/SIM-kaart door de Klant welke  niet in overeenstemming is met de Overeenkomst.

 

Artikel 10             Diensten en wijzigingen

10.1.       De diensten in verband met de Overeenkomst kunnen worden uitgebreid en/of gewijzigd. De aangeboden ANWB Connected  kunnen per Voertuig variëren. Dit is afhankelijk van het merk, type, model, bouwjaar en brandstof van het Voertuig.

10.2.       ANWB behoudt zich het recht voor de Voorwaarden ANWB Connected  aan te vullen of te wijzigen. Indien er sprake is van een aanpassing van de Voorwaarden ANWB Connected , zal   ANWB de wijzigingen minimaal dertig (30) kalenderdagen voordat deze  in werking treden, bekend maken aan de Klant per e-mail. Indien de Klant niet akkoord gaat met de nieuwe Voorwaarden ANWB Connected  behoudt hij/zij te allen tijde het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Indien de Klant gebruik blijft maken van de ANWB Connected , wordt de Klant geacht akkoord te zijn met de nieuwe Voorwaarden ANWB Connected .

10.3.       ANWB behoudt zich het recht voor aanpassingen te doen in het tarief. Dit geldt zowel voor het   eenmalige aanschafbedrag van de Connector als voor de jaarlijkse kosten. Wijzigingen in het tarief  worden dertig (30) kalenderdagen van tevoren bekend gemaakt per e-mail. Wijzigingen worden uiterlijk dertig (30) dagen voor de wijzigingsdatum gecommuniceerd per e-mail. Daarnaast kunnen de tarieven tussentijds worden aangepast als gevolg van wijzigingen van belastingen en heffingen die ANWB krachtens wet- of regelgeving verplicht of bevoegd is in rekening te brengen. De ANWB kan dit doen met onmiddellijke ingang, op het moment dat de betreffende wet- of regelgeving van kracht wordt. Dit kan zonder publicatie.

10.4        Vanwege onderhoud of technische storingen kunnen diensten tijdelijk niet beschikbaar zijn. Eventuele    storingen zullen zo spoedig mogelijk door ANWB worden onderzocht, waarbij ANWB zich ertoe zal inspannen om de storing zo spoedig mogelijk op te lossen.

 

Artikel 11             MijnANWB Account

11.1.       Om gebruik te kunnen maken van ANWB Connected  is het noodzakelijk dat de Klant beschikt  over een MijnANWB Account, dat de Klant in het bezit is van een voor de dienst geschikte Smartphone   en dat hij/zij gebruik maakt van een ANWB App die ANWB Connected  ondersteunt.

11.2        De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor elk gebruik van het MijnANWB Account. Dit geldt ook indien een derde(n) toegang heeft verkregen tot deze dienst via de toegangsgegevens (wachtwoord/gebruikersnaam) van de Klant, zelfs indien de Klant niet ingestemd heeft met dit gebruik of hier niets vanaf wist. Dit geldt niet wanneer dit gebruik plaatsvindt vanaf drie (3) werkdagen nadat ANWB een schriftelijk verzoek van de Klant ontvangen heeft om haar toegangsgegevens ongeldig te maken.

11.3        Indien de Klant kennis neemt van onbevoegd gebruik van het MijnANWB Account, zal de Klant ANWB onverwijld in kennis stellen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang hebben tot de gegevens vanuit ANWB Connected .

 

Artikel 12             Communicatiediensten

12.1        ANWB verzorgt de mobiele communicatiediensten voor de overdracht van Data niet zelfstandig. De Klant erkent en gaat ermee akkoord dat ANWB afhankelijk is van de prestaties van derden die deze diensten leveren en hierdoor niet kan garanderen:

  1.        dat de mobiele  communicatiediensten permanent en overal  beschikbaar zijn  (bijvoorbeeld door gaten in de netwerkdekking en vanwege het feit dat deze leveranciers zich    het recht voorbehouden om hun diensten op te schorten voor onderhoud, om veiligheidsredenen, op bevel van gemachtigde overheden enz.);
  2.        de snelheid waarmee de Data worden overgedragen.

 

Artikel 13             Forum en rechtskeuze

13.1.       Op alle geschillen met betrekking tot de Overeenkomst waarop de Voorwaarden ANWB Connected  van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.